THE FLYING DUTCH CURAÇAO 2018 SPELVOORWAARDEN

SPELVOORWAARDEN
  1. Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer uitdrukkelijk alle bepalingen van dit Spelvoorwaarden en elke beslissing die Sterck Events (hierna: “Aanbieder”) in verband met deze wedstrijd neemt.
  2. De deelnemer aan de wedstrijd moet minstens 18 jaar zijn en in het bezit zijn van een geldig reisdocument. Reisverzekering en persoonlijke uitgaven worden niet door Aanbieder bekostigd. De deelnemer moet woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
  3. Wie als winnaar van de wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal.
  4. Als winnaar zal je desgevraagd je medewerking verlenen aan redelijke, gerelateerde publiciteit voor promotionele activiteiten in verband met deze Actie. De winnaars die hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten hebben geen recht op een (financiële) vergoeding.
  5. Prijs: 1 x 2 tickets voor The Flying Dutch Curaçao. Ter waarde van ongeveer 1.750 EURO. Inclusief:
   • 2 economy retour tickets
   • Heenreis woensdag 24 oktober 2018 – terugreis op zondag 28 oktober 2018, tijden worden later bekend gemaakt
   • 1 twin of double room in een drie sterren accommodatie
   • 2 tickets voor The Flying Dutch Curaçao op donderdag 25 oktober 2018
   • Transfer van luchthaven Curaçao naar hotel en vice versa

   Exclusief:

    • Transfer van huis naar luchthaven en vice versa
    • Eet en drink geld
    • Zakgeld
    • Onvoorziene kosten
    • Reisverzekering
    • Annuleringsverzekering
    • Uitgaven van persoonlijke aard
    • Vervoer op Curaçao
  6. De actieperiode van de wedstrijd loopt van zaterdag 2 juni 11.30 2018 tot en met 2 juni 23.00 2018.
  7. Winnaar krijgt op 4 juni per e-mail bericht over de gewonnen prijs. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
  8. Winnaar moeten binnen 48 uur na het bekendmaken aanspraak maken op de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch. Aanbieder kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het geval een winnaar onjuiste gegevens heeft verstrekt en om die reden de prijs niet uitgereikt kan worden en/of indien een winnaar weigert de prijs in ontvangst te nemen.
  9. Prijzen zijn persoonsgebonden en staan op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld.
  10. De winnaar – en indien van toepassing, alle personen die met de winnaar meereizen – dient (dienen) Aanbieder op verzoek daartoe afdoende bewijs te overleggen dat hij/zij beschikt (beschikken) over een geldig paspoort, visum en andere reisdocumenten die voor deze reis vereist zijn. Aanbieder behoudt zich het recht voor alle aanvullende documentatie te verlangen die zij naar haar eigen oordeel nodig acht.
  11. Aanbieder behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het reisarrangement ongeacht de reden. Aanvaarding c.q. het gebruik maken van de prijs is geheel voor risico van winnaar.
  12. Hierbij geef je Aanbieder toestemming om je persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie. Indien van toepassing word je de mogelijkheid geboden om in de toekomst per e-mail informatie toegezonden te krijgen over de producten en/of aanbiedingen van Aanbieder en/of van derden die in en rond de productie van Flying Dutch Curaçao adverteren, sponsoren, prijzen aanbieden, etc. indien je daarvoor je voorafgaande, ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven door het betreffende vakje aan te vinken.
  13. De in verband met de Actie verstrekte persoonsgegevens aan de Aanbieder worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing.
  14. De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor enige onjuiste of onnauwkeurige invoer bij inschrijving aan deelname die het vermogen om deel te nemen aan de wedstrijd kunnen beïnvloeden, met inbegrip van maar niet beperkt tot menselijke fouten, technische storingen, verloren / vertraagd / beschadigde datatransmissie, weglating, onderbreking, schrapping, defect, verbindingsproblemen van enig telefoonnetwerk, computerapparatuur, software of een combinatie daarvan, de onmogelijkheid om de site, of schade aan het systeem van een gebruiker veroorzaakt door deel te nemen aan de wedstrijd, en inzendingen die niet volledig toegang te krijgen voldoen aan deze wedstrijd.
  15. De Aanbieder is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene alsmede de Specifieke voorwaarden prijsvragen gedurende de looptijd van de prijsvraag te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat de Aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer.
  16. Inzendingen zijn onderworpen aan verificatie en zullen ongeldig verklaard worden als ze worden gezien als vals, vervalst, gewijzigd of geknoeid.
  17. Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. De Aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van de Algemene en/of Specifieke voorwaarden prijsvragen voor het gebruik van de prijs door de winnaar.
  18. De Aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.
  19. In gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorziet, beslist de Aanbieder.